Skriv ut allmänna villkor

Allmänna villkor

Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, organisationsnummer: 556755-0214, som representeras av de verkställande direktörerna Katharina Thieme-Hohe, Gudrun Haller och Maximilian Hohe, genomför dina beställningar på grundval av nedanstående allmänna affärsvillkor.

1. Ingående av avtal

När du klickar på knappen ”I varukorgen” i vår webbshop, lägger du dina valda artiklar i den virtuella varukorgen. När du klickar på denna symbol för en kundvagn kommer du till den virtuella kundvagnen. Här kan du kontrollera din beställning, ta bort artiklar eller ändra en mängd. Ett klick på ”Fortsätta” inleder beställningsprocessen som du i ett sista steg avslutar med ett klick på ”Skicka beställning” och därigenom avger ett lagligt bindande avtalserbjudande beträffande de artiklar som finns i varukorgen. Ett e-postmeddealande informerar dig automatiskt om att din beställning har inkommit till oss. Även uppgifterna om din beställning anges i detta meddelande. Detta e-postmeddelande utgör inget bindande godkännande av ditt erbjudande. Avtalstexten sparas av oss endast tills att köpeavtalet har accepterats och kan därefter inte längre hämtas. Om du vill spara avtalstexten för dig, måste du behålla vårt meddelandemail om orderbekräftelse. Om du har skapat ett kundkonto och är inloggad vid beställningen, kan du där se avtalstexten för varje beställning.

Så länge det inte har ingåtts något avtal mellan oss, är de angivna priserna icke-bindande och gäller med reservation för mellanliggande försäljning.

När du betalar via PayPal, med kreditkort eller banköverföring i förskott/förskottsbetalning träder köpeavtalet i kraft redan med din betalningsanvisning. Om du betalar med faktura träder köpeavtalet i kraft när vi bekräftar din beställning. Detta sker senast fem dagar efter det att vi har tagit emot beställningen antingen genom en skriftlig orderbekräftelse, ett leveransmeddelande eller genom att varorna levereras. Under denna tid är du bunden av din beställning.

 

2. Leveransdatum och leverans

a.) Såvida inget annat leveransdatum har angetts i respektive artikelbeskrivning, levererar vi inom tre veckor. Vi levererar inte till utlandet. Leveranstiden beräknas från det att du har fått vår orderbekräftelse. Om du betalar i förskott, börjar leveranstiden löpa två dagar efter det att du har lämnat din betalningsorder till banken.

b.) Vid fraktförsändelser är du skyldig att före avsändningen meddela sådana begränsningar för godstrafik vid leveransen som du känner till.

c.) Om montering ingår i avtalet, måste uppdragsgivaren säkerställa att byggplatsen är förberedd vid den avtalade tiden. Vid försvårande förhållanden debiteras de merkostnader som uppkommer separat. Vi har rätt att anlita underleverantörer. Fakturor för monteringstjänster ska betalas netto utan avdrag vid mottagandet.

d.) Såvida inga avvikande överenskommelser finns, ligger sista avlastning på mottagningsorten i mottagarens ansvar.

 

3. Priser

Alla priser gäller i svenska kronor. I priserna för konsumenter ingår lagstadgad moms.

Tilläggsavgift för små mängder, minsta beställningsvärde:
Vid beställningsvärden under 360:- kr (exkl. moms) tillkommer en tilläggsavgift för små mängder på 45:- kr (exkl. moms). Tilläggsavgiften för små mängder anges i våra beställningsformulär och visas automatiskt vid beställningar via internet. Med beställningsvärde avses beställningsvärdet utan eventuella serviceavgifter och fraktkostnader.

 

4. Fraktkostnader

a) Allmänt
Fraktkostnaden är 158:- kr exkl. moms per försändelse upp till 30 kg. Fraktkostnaden och tilläggsavgiften för små mängder tas endast ut en gång per beställning, även om beställningen delas upp i flera leveranser. Om en beställning ska levereras till flera leveransadresser, tas fraktkostnaden ut för varje leveransadress.

b) Kostnader för fraktförsändelser:
Fraktkostnaden för utrustning eller artiklar som skickas med speditör beräknas enligt följande:

till 42 kg 1 018,64
till 83 kg 1 189,84
till 125 kg 1 669,20
till 167 kg 1 900,32
till 208 kg 2 396,80
till 250 kg 2 653,60
till 333 kg 3 338,40
till 417 kg 3 980,40
till 500 kg 4 237,20

Om vi anser det skäligt och ekonomiskt fördelaktigt för ett snabbt genomförande, delar vi upp leveransen i flera delar. Detta gäller i synnerhet när olika produkter har mycket olika leveranstider. Syftet är att du ska få dina varor så fort som möjligt. Dina beställda varor kommer att levereras direkt till din leveransadress (till trottoaren).

c) Fasta fraktkostnader
För enstaka produkter gäller speciella fasta fraktkostnader. Du får information om kostnader direkt i artikelbeskrivningen i vår webbshop www.sportime.se

5. Betalning

Du betalar de beställda varorna bekvämt och enkelt på något av följande sätt. För att säkra vår kreditrisk förbehåller vi oss rätten att erbjuda sådana möjligheter endast enligt motsvarande kreditvärdighet.

a.) Banköverföring:
Vi skickar varor mot faktura endast till kunder som vi känner resp. har kreditprövat. Betalningsfristen är 30 dagar från fakturadatum. För detta betalsätt genomför vi en kreditprövning enligt vår dataskyddsförklaring. Vid delleveranser kan vi kräva en delbetalning motsvarande redan utförd leverans. Om betalning av din faktura inte sker inom angiven tidsfrist, har vi rätt att debitera dig påminnelseavgift och en dröjsmålsränta på 5 % över den ränta som banker vanligen tar ut. Dessutom sker eventuella framtida leveranser endast mot förskottsbetalning eller postförskott.

b.) Kreditkort:
Fakturabeloppet dras i samband med avsändandet av varorna. När du betalar med kreditkort, sparas inte dina kreditkortsuppgifter på grund av säkerhetsskäl. Därför måste du ange uppgifterna vid varje beställning.

c.) Banköverföring i förskott/förskottsbetalning:
Du har möjlighet att i förskott betala fakturabeloppet som anges i orderbekräftelsen genom att sätta in beloppet på nedan angivet konto. Leveransfrist gäller enligt punkt 2a i dessa allmänna affärsvillkor.

Bankkontouppgifter:

Svenska Handelsbanken AB
IBAN: SE36 6000 0000 0007 9106 5642
BIC: HANDSESS

d.) Paypal

6. Laglig ångerrätt och frivillig returrätt

Om du köper varorna för ändamål som till övervägande del ligger utanför din näringsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet, har du en laglig ångerrätt som vi informerar dig om i slutet av dessa allmänna affärsvillkor.

Utan att det påverkar några andra lagliga ånger- eller hävningsrätter, ger vi alla kunder dessutom rätten att återlämna den erhållna varan inom 100 dagar utan att ange några skäl genom att returnera varan på de villkor som anges nedan.

Tidsfristen för returnering börjar löpa när den fullständiga varan har erhållits. För att hålla tidsfristen räcker det att du skickar iväg varan i tid. Vår adress för returvaror är: Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg. För varor som inte kan skickas i paket (t.ex. skrymmande gods) räcker det att du skickar en begäran om återtagande till oss. Returförsändelsen eller begäran om återtagande ska skickas till: Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, telefon: 031-743 90 49, fax: 031-743 90 99, e-post: info@sportime.se.

Du står för kostnaden för återlämnandet eller returneringen. Vi kan vägra att betala tillbaka köpesumman tills vi har fått tillbaka varan. Vårt återtagande av vara som inte kan skickas i paket kan vi göra avhängigt av att transportkostnaden betalas i förväg.

Returrätten gäller inte om varan är skadad eller om varan visar tecken på att ha använts i en omfattning som går utöver vad som är rimligt för att kontrollera varans beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt. Returrätten gäller inte heller för varor som har specialtillverkats för dig eller för varor vars plombering är bruten.

 

7. Fel

Om varan är bristfällig har du de rättigheter som gäller enligt lag, med förbehåll för punkt 8. Om du trots omfattande kontroller får en vara med fel, så hjälper vår kundtjänst dig gärna. Små avvikelser i våra modeller i fråga om form och färg, i synnerhet vid efterföljande leveranser och tekniska ändringar till följd av vidareutveckling eller anpassning till normer, anses inte som fel.

8. Ansvar

Kunden har inte rätt till skadestånd. Undantagna från detta är skadeståndskrav på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller på grund av brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet. Undantaget är även ansvaret för andra skador som beror på en försummelse som skett uppsåtligen eller av grov vårdslöshet från vår sida eller från våra rättsliga företrädares eller medarbetares sida. Väsentliga skyldigheter enligt avtalet är sådana skyldigheter som måste fullgöras för att uppnå syftet med avtalet. Vid brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet till följd av enkel vårdslöshet ansvarar vi dock endast för den förutsebara skadan som är typisk för avtalet.

De begränsningar som anges i första och andra stycket gäller även till förmån för våra rättsliga företrädare och medarbetare om anspråk görs gällande direkt mot dessa. Bestämmelserna i produktansvarslagen kvarstår oförändrade.

 

9. Garantivillkor

Vi ger garantier endast till konsumenter. Köpare som handlar inom ramen för en näringsverksamhet eller självständig yrkesverksamhet får ingen garanti.

Garantier begränsar inte lagstadgade krav, i synnerhet sådana på avhjälpande eller omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd, och gäller för tiden från det att varan överlämnats till konsumenten tills det att respektive angiven garantitid har gått ut. I garantifall kan konsumenten skicka varan på vår bekostnad till nedanstående adress fram till den angivna garantitidens utgång. Vi avgör om konsumenten får varan reparerad eller utbytt. Garantin gäller inte för naturligt slitage och skador som orsakats av köparen. Garantigivare är vi, Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg.

 

10. Skydd av den industriella äganderätten

Vi förbehåller oss den industriella äganderätten och upphovsrätten till alla produkter, bilder och övriga dokument som vi levererar. För kopiering genom tredje part krävs ett särskilt tillstånd från oss.

11. Dataskyddsförklaring

Att skydda våra kunders personuppgifter är mycket viktigt för oss. Dina personuppgifter skyddas inom ramen för lagenliga föreskrifter.

När det gäller frågor om insamling, utförande eller användning av dina personuppgifter, när det gäller upplysningar, korrigering, blockering eller radering av data samt återkallande av eventuellt gjorda samtycken eller överklagande mot en viss dataanvändning kan du vända dig till: Sport-Thieme AB
Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg
E-postadress: info@sportime.se. Dataskyddsansvarig person inom firman Sport-Thieme GmbH kan nås på ovan angiven adress, tillhanda: Avdelning dataskydd

Alla uppgifter som behövs för att genomföra ett avtal med Sport-Thieme hanteras i syfte att administrera avtalet. Sådana uppgifter är tilltal, efternamn, förnamn, adress respektive vid behov alternativ leveransadress; allt efter betalsätt även betalningsuppgifter (t.ex. bankförbindelse, kreditkortsuppgifter).

Att ange ytterligare personuppgifter är frivilligt och sker för att göra ditt inköp enklare eller för en lättare hantering hos oss (t.ex. snabbare kontaktförbindelse när du har något att fråga om, bestämma tid för fraktleveranser).

Så snart som dina personuppgifter inte längre behövs för avtalsadministrationen blockeras dessa data och utplånas efter att lagringstiden för handel och skatt har utgått.

Endast om vi lagligen är berättigade, vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tredje part eller du ger oss ditt samtycke. För att uppfylla vårt avtal vidarebefordrar vi dina personuppgifter till transportföretag i leveranssyfte eller till betaltjänster för att genomföra betalningsprocessen.

När vi gör en förskottsbetalning, t.ex. vid en försäljning mot faktura, lämnar vi dina data även till Bürgel Wirtschafts-Informations GmbH & Co. KG, Postfach 500166, DE-22701 Hamburg för att låta pröva din kreditvärdighet. Vi erhåller då även informationer om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning (Score-värden) som beräknas på basis av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska processer. Dessa informationer använder vi för ett avvägt beslut om att skapa, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet med dig. Dessutom använder vi kreditinformationer som vi själva har insamlat inom ramen för våra hittillsvarande affärsförbindelser.

Såvida du har ingått ett avtal med oss, för vi dig som befintlig kund. I detta fall bearbetar vi dina postuppgifter utan ett konkret samtycke för att på detta sätt informera dig om nya produkter. Din e-postadress hanterar vi utan ett konkret samtycke för att informera dig om egna, liknande produkter.

Du kan när som helst återkalla detta förfarande via e-post eller per post till ovan nämnda kontaktadress utan kostnader och separat för alla kommunikationskanaler i framtiden.

Förutom denna ångerrätt och din rätt till återkallande av de samtycken som du gett oss, står följande rättigheter till ditt förfogande: Rätt till upplysningar om de personuppgifter som sparats hos oss; rätt till korrigering eller komplettering av dina personuppgifter; rätt till radering samt begränsning av hanteringen av dina data.

12. Övriga affärsvillkor

Även om något av affärsvillkoren skulle vara ogiltigt, fortsätter de andra att gälla. Härmed invänder vi mot kundens allmänna affärsvillkor.

Om kunden är köpman, en offentligrättslig juridisk person eller ett offentligrättsligt organ, är orten där vi har vårt säte uppfyllelseort och laga domstolsort för båda parter. Om kunden är en privatperson är kundens hemort uppfyllelseort och laga domstolsort för båda parter. Vi har rätt att väcka åtal vid allmän domstol i kundens hemort.

Svensk lag gäller med uteslutande av FN:s konvention om internationella köp.

 

13. Företagssäte:

Sport-Thieme AB
Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg
Verkställande direktörer: Katharina Thieme-Hohe, Gudrun Haller, Maximilian Hohe
Telefon: 031-743 90 49
Fax: 031-743 90 99
E-post: info@sportime.se
www.sportime.se
Organisationsnummer: 556755-0214

- Sport-Thieme AB -

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar återkalla det här avtalet utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar och börjar löpa den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören, har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, telefon: 031-743 90 49, fax: 031-743 90 99, e-post: info@sportime.se) om ditt beslut att återkalla det här avtalet genom ett entydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas med vanlig post, fax eller e-post). Du kan använda bifogad ångerblankett, vilket dock ej är föreskrivet. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ånger-fristen har gått ut.

Följderna av att ångerrätten utövas

Om du återkallar det här avtalet, måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extrakostnader som uppkommit till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den förmånliga standardleverans som vi erbjuder). Detta ska ske omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då din återkallelse av avtalet inkom till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat med dig. Du debiteras inte under några omständigheter avgifter i samband med den här återbetalningen. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker tidigast.

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss omedelbart och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag då du har meddelat oss om att du återkallar det här avtalet. Fristen hålls om du skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för den direkta kostnaden för returneringen både när det gäller varor som kan skickas i paket och sådana som inte kan skickas i paket. Kostnaden för returneringen uppskattas till högst 30 % av det fakturerade varuvärdet.

Du måste betala ersättning för varornas eventuella värdeförlust endast om denna värdeförlust kan härledas till en hantering av varorna som inte var nödvändig för att kontrollera varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

——————————————————————————————————————————


Blankettmall för utövande av ångerrätten

Vi lägger upp en blankettmall till fritt förfogande på vår hemsida
www.sportime.se där du kan utöva din ångerrätt, samt även här nedan.

Till: Sport-Thieme AB
Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg
Telefon: 031-743 90 49
Fax: 031-743 90 99
E-post: info@sportime.se
www.sportime.se

Härmed återkallar jag/vi (*) det avtal som jag/vi (*) har ingått avseende köp av följande
varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

——————————————————————————————————————————


Beställdes den (*): …………….
erhölls den (*): …………..

Konsumentens/konsumenternas namn:
Konsumentens/konsumenternas adress:

——————————————————————————————————————————


Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast vid meddelande på papper)

Datum:
(*) Stryk det som inte stämmer.

——————————————————————————————————————————

 

Observera att du inte har någon ångerrätt vid följande avtal:

  • avtal om leverans av varor som inte har tillverkats i förväg och för vars tillverkning ditt individuella val eller ändamål är avgörande eller varorna är entydigt tillverkade enligt dina personliga behov,
  • avtal om leverans av förseglade varor som på grund av hälsoskydd eller hygien inte är lämpade för en retur om deras försegling avlägsnats efter leverans,
  • avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller mjukvara för datorer i en förseglad förpackning om förseglingen avlägsnats efter leverans.